JEDEN RACHUNEK DO WPŁAT SKŁADEK ZUS

1334
jeden rachunek zus

Od 2018 roku płatnicy składek będą opłacać należności na jeden, indywidualny rachunek. Zmiana ta ma na celu uproszczenie systemu rozliczeń składek i eliminację niewyjaśnionych wpłat.

Obecnie składki opłacane są na cztery odrębne rachunki bankowe:

  • 83101010230000261395100000  –  w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  • 78101010230000261395200000  –  w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 73101010230000261395300000 –  w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
  • 68101010230000261395400000 – w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

Dodatkowo płatnik jest zobowiązany podczas dokonywania przelewu do podania identyfikatora (NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu). Musi też podać okres za jaki opłacana jest składka oraz numer deklaracji (czy wpłata dotyczy pierwszej złożonej deklaracji czy jej korekt).

Wpłaty od wszystkich płatników wpływają na te cztery konta, natomiast wpłata jest przypisywana do konta danego płatnika po podanym przez niego numerze identyfikacyjnym i okresie składki. Często jednak płatnicy opisują wpłaty błędnymi numerami. W takich przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi przeprowadzić procedurę wyjaśniającą z płatnikiem lub bankiem.

Dokonywanie wpłat na jedno konto ma wyeliminować błędy i problemy z przypisaniem wpłat do kont płatników. Płatnik będzie wykonywał tylko jeden przelew dotyczący wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a to ZUS będzie wpłaty przypisywał do poszczególnych funduszy.

W przypadku płatników, którzy rozliczają składki na odrębnych deklaracjach (np. przedsiębiorca i spółka przedsiębiorcy, która zatrudnia pracowników) ZUS przydzieli dwa osobne numery kont.

Od 2018 roku zmienią się zasady zaliczania wpłat. Będą one w pierwszej kolejności zaliczane na poczet najstarszych zaległości, a nie tak jak jest obecnie – według dyspozycji płatnika.

Informacja o nowych numerach kont ma zostać podana do 31 grudnia 2017, ale już dziś możesz sprawdzić swój indywidualny numer w wyszukiwarce uruchomionej przez ZUS:

WYSZUKIWARKA NOWYCH NUMERÓW RACHUNKU ZUS

Wyszukiwarka jest również dostępna na naszej głównej stronie.