CZY WARTO ROZDZIELIĆ MAJĄTEK FIRMOWY OD PRYWATNEGO – JAK TO ZROBIĆ I PO CO?

1152

Dowiedziałeś się już z artykułu:

WYBÓR FORMY PRAWNEJ – 5 PYTAŃ NA START, że zakładając jednoosobową działalność i używając określenia firma nie oznacza to rozdzielności pomiędzy majątkiem prywatnym i firmowym. Firma=ty. Pomimo nazwy, którą nadałeś swojej firmie, bez względu czy będzie to Cukiernia “Pączuś” czy Centrum Biznesu w dalszym ciągu będziesz w obrocie gospodarczym występował pod swoim imieniem i nazwiskiem np. jako Jan Kowalski czy Katarzyna Nowak.

Niemożliwe jest w takim przypadku rozdzielenie majątku prywatnego od firmowego a także “przerzucenie” na firmę całej odpowiedzialności za jej zobowiązania. Oczywiście możesz w praktyce oddzielić pieniądze poprzez osobne konto firmowe i rozdzielenie wydatków prywatnych od firmowych (dokumentowanych np. fakturą), co jak najbardziej powinno mieć miejsce, ale w dalszym ciągu bez względu na konto bankowe, z którego płacisz firmowy czynsz najmu czy prywatne zakupy spożywcze to w dalszym ciągu są Twoje pieniądze.

Inna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał

Spółka z o.o. musi posiadać wyodrębniony majątek, który pozwala jej na prowadzenie działalności. Majątkiem nowopowstałej spółki będzie początkowo jedynie kapitał, do wniesienia którego są zobowiązani wspólnicy. Przed zarejestrowaniem spółki powinni przekazać na rzecz spółki określone w umowie spółki kwoty. Wysokość kapitału nie może być niższa niż 5000,00 złotych. Kapitał spółki dzieli się z kolei na pojedyncze udziały, których wartość jednostkowa z kolei nie może być niższa niż 50,00 złotych. W ten sposób spółka zaczyna tworzyć majątek, do wysokości którego w trakcie prowadzenia działalności ponosiła odpowiedzialność za zobowiązania.

Odpowiedzialność w spółce

Z osobowością prawną spółki z o.o. jako spółki kapitałowej wiąże się ograniczona odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Ich ryzyko ogranicza się do środków
zaangażowanych w spółkę tytułem wkładów lub dopłat, które w przypadku konieczności pokrycia zobowiązań będą mogli stracić. Natomiast podmiotem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w toku działalności spółki jest sama spółka do wysokości majątku.

Wspólnicy członkami zarządu

Bardzo często jednak zdarza się, że wspólnik spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu. I tu sprawa się nieco komplikuje i nieco zmienia wizerunek spółki jako podmiotu przejmującego pełną odpowiedzialność wobec wierzycieli.  Zgodnie bowiem z artykułem 299 § 1 k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Zgodnie z tym przepisem wierzyciel spółki ma prawo dochodzenia zapłaty od członków jej zarządu (wszystkich razem lub od każdego z osobna). Co ważne, wierzyciel może szukać zaspokojenia wierzytelności, które ma w stosunku do spółki, z majątku osobistego członków zarządu.

Kiedy zarząd może uniknąć odpowiedzialności?

Są sytuacje, kiedy pomimo nieskutecznej egzekucji z majątku spółki, odpowiedzialność członków zarządu może zostać uchylona, a może to mieć miejsce w przypadkach, gdy:

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacji lub rozpoczęto postępowanie układowe,
  • niezgłoszenie w/w wniosków nie nastąpiło z winy zarządu,
  • niezgłoszenie wniosku w odpowiednim czasie nie spowodowało szkody dla wierzycieli,
  • zarząd może wykazać istnienie realnego majątku spółki, z którego wierzyciel może się zaspokoić lub zakwestionuje bezskuteczność egzekucji wobec spółki,
  • obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość lub likwidację nie powstał, kiedy pozwany był członkiem zarządu,
  • nie wykorzystano możliwości egzekucji w stosunku do spółki.

Również nie jest możliwe dochodzenie wierzytelności w stosunku do członków jej zarządu:

  • gdy wierzyciel nie uzyskuje zaspokojenia ze względu na zaniechanie podjęcia egzekucji przeciwko spółce w stosownym czasie,
  • gdy spółka ta istnieje będąc nawet w likwidacji i nie wykazuje tzw. ujemnego bilansu, gdyż wtedy sama spółka odpowiada za swoje zobowiązania.

Jak widzisz spółka z o.o. pod względem odpowiedzialności to zupełnie inny podmiot.

To jej zdecydowana zaleta. Warto jednak bliżej przyjrzeć się innym kwestiom związanym z prowadzeniem tej spółki, jej innym zaletom (i również wadom) aby mieć pełen obraz tej formy działalności i podjąć decyzję o wyborze tej formy działalności z pełną (a nie ograniczoną) odpowiedzialnością.