CZYNSZ NAJMU OTRZYMANY PRZED DATĄ WYSTAWIENIA FAKTURY

1114
Spółka wynajmuje część lokali we własnym budynku. Termin płatności z niektórymi klientami ustalony jest z dołu – do 5 dnia następnego miesiąca. Część najemców w celu unikania opóźnień w płatnościach płaci wcześniej – z końcem danego miesiąca. Kiedy powstanie  przychód w naszej spółce – czy w miesiącu otrzymania płatności, czy też w miesiącu terminu płatności?

Zasadą w przypadku przychodów otrzymywanych z działalności, jest to że przychodami są kwoty należne chociażby jeszcze nie zostały otrzymane. Za datę powstania przychodu natomiast uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. Wyraża ją przepis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ustawie zawarto jednak szczególną regulację odnoszącą się do przychodów z usług ciągłych. Usługa ciągła nie została zdefiniowana w przepisach podatkowych, ale można zapewne podeprzeć się w tej kwestii interpretacjami, chociażby interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 kwietnia 2014 r., nr ILPP5/443-34/14-4/KG, w której stwierdzono, że: “za usługę ciągłą należy uznać każdą usługę, która wykonywana jest periodycznie i w której jednoznacznie można określić jedynie moment rozpoczęcia jej świadczenia, a moment zakończenia (definitywnego wykonania) nie jest z góry określony. W usłudze tej powinny dać się wyodrębnić okresy, po których zakończeniu następuje rozliczenie częściowego wykonania usługi (okresy rozliczeniowe). Usługa ciągła nie kończy się jednak wraz z zakończeniem tego okresu, lecz trwa nadal do momentu rozwiązania umowy”

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1e updof, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Za taką zapewne można uznać usługę najmu.

W przypadku spółki najem jest rozliczany w okresach miesięcznych, w związku z tym przychód z tytułu umowy najmu powstanie na koniec każdego miesiąca. Nie ma więc znaczenia, ani moment otrzymania płatności, ani sam termin płatności. Niezależnie bowiem od tych okoliczności, przychód w postaci czynszu za dany miesiąc, powstanie w ostatnim dniu tego miesiąca.