NOWA ULGA DLA FIRM – JEDNORAZOWA AMORTYZACJA DO 100.000 ZŁOTYCH

4152
Począwszy od 12 sierpnia 2017 roku przedsiębiorcy zyskali nową ulgę inwestycyjną. Nowelizacja ustawy o PIT i CT umożliwia podatnikom zastosowanie jednorazowej amortyzacji aż do kwoty 100.000 złotych rocznie.
Jak było do tej pory?

Dotychczas z jednorazowej amortyzacji mogły skorzystać jedynie podmioty rozpoczynające działalność oraz tzw. mali podatnicy, czyli podmioty, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W roku 2017 jest to kwota 5.157.000 złotych.

Podatnicy ci mogle jednak skorzystać z jednorazowej amortyzacji do kwoty 50.000 EUR (w 2017 roku jest to kwota 215.000 złotych) i dokonywać odpisów od środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Przepisy ograniczały możliwość jednorazowej amortyzacji wielu podmiotom np. podatnikowi rozpoczynającemu prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz jeżeli działalność taką prowadził małżonek tej osoby, a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Z ulgi mogły skorzystać tylko te podmioty, które nie wyczerpały limitu jednorazowej amortyzacji.

Zgodnie z art. 22k, ust. 7 ustawy o pdof: “Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych”.

Kogo dotyczy nowa ulga inwestycyjna

Nowelizacja ustaw w zakresie nowego sposobu jednorazowej amortyzacji znosi ograniczenia dotyczące firmy, wielkości i długości prowadzenia działalności dając możliwość skorzystania z rozwiązań wszystkim podatnikom.

Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie tej ulgi w spółkach nieposiadających osobowości prawnej np. jawnej, komandytowej, gdzie limit będzie dotyczył całej spółki a nie każdego ze wspólników indywidualnie.

Jakie limity należy brać pod uwagę?

Nowe regulacje wprowadzają określone warunki, które muszą być spełnione aby umożliwić podatnikom jednorazową amortyzację. Nowy odpis będzie mógł być stosowany gdy:

  • wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 złotych
  • będzie dotyczył wyłącznie fabrycznie nowych środków trwałych, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika
  • roczny limit jednorazowej amortyzacji wynosi 100.000 złotych, pozostała nadwyżka będzie podlegała amortyzacji w latach kolejnych (również do limitu)
Jakich środków trwałych dotyczą nowe regulacje?

Nowe przepisy dotyczą wyłącznie fabrycznie nowych środków trwałych, które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika

Ustawa wprowadza także zamknięty katalog środków trwałych podlegający jednorazowej amortyzacji według nowych przepisów. Do katalogu tego zaliczamy jedynie środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 oraz 8.

SYMBOLNAZWA
3KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
31KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE
310Kotły grzewcze
313Kotły parowe
32TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE
320Turbiny parowe
321Turbiny wodne
322Maszyny parowe tłokowe
323Silniki spalinowe na paliwo lekkie
324Silniki spalinowe na paliwo ciężkie
325Silniki spalinowe na paliwo gazowe
326Silniki wiatrowe
327Koła wodne
328Silniki napędzane sprężonym powietrzem
33MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE
330Silniki prądu stałego
331Prądnice prądu stałego
332Silniki elektryczne asynchroniczne, klatkowe, 50 Hz
333Silniki elektryczne asynchroniczne, pierścieniowe, 50 Hz
334Silniki elektryczne synchroniczne 50 Hz
335Prądnice synchroniczne 50 Hz
336Silniki prądu przemiennego pracujące przy innych częstotliwościach
337Silniki komutatorowe prądu przemiennego
338Kompensatory synchroniczne
339Układy napędowe elektryczne skojarzone oraz silniki liniowe
34TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE
340Turbozespoły parowe
341Turbozespoły wodne
342Zespoły prądotwórcze z silnikami parowymi tłokowymi
343Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
344Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie
345Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo gazowe
346Zespoły prądotwórcze wiatrowe
347Przetwornice prądu
348Pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze
349Reaktory jądrowe
4MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
41OBRABIARKI DO METALI
410Tokarki
411Wiertarki, wytaczarki i wiertarko-frezarki
412Frezarki
413Przecinarki i nakiełczarki
414Strugarki, dłutownice, przeciągarki i przepycharki
415Szlifierki
416Obrabiarki do uzwojeń i uzębień
417Pozostałe obrabiarki do metali, w tym obrabiarki kombinowane, jednostki obróbcze zespołowe, automatyczne linie obróbcze oraz obrabiarki specjalizowane
42MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH
420Młoty i kuźniarki
421Prasy do metali i tworzyw sztucznych
422Maszyny do gięcia i prostowania
423Nitownice
424Nożyce do metali i tworzyw sztucznych
425Ciągarki
426Maszyny do skręcania, tkania i wyrobu sprężyn i lin
427Pozostałe maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych
43MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM
430Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania, rozcierania i mieszania surowców oraz mas surowcowych
431Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne
432Urządzenia i aparaty do pasteryzacji
433Maszyny i urządzenia do dozowania i napełniania butelek, słoi, puszek, tub itp.
434Maszyny i urządzenia do zamykania, korkowania, etykietowania itp.
435Maszyny i urządzenia do pakowania w kartony i torby oraz maszyny wytwarzające opakowania
436Urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań
437Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle rolnym i spożywczym
44MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW
440Pompy nurnikowe i tłokowe
441Pompy wirowe
442Pompy rotacyjne
443Pompy zębate
444Sprężarki
445Dmuchawy i ssawy
446Wentylatory
449Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
45PIECE PRZEMYSŁOWE
450Piece do przerobu surowców
451Piece do przetwarzania paliw
452Piece grzewcze
453Piece topielne
454Piece do wypalania
455Konwertory i mieszalniki stalownicze
456Piece indukcyjne zasilane prądem wysokiej częstotliwości do obróbki termicznej
46URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA
460Wymienniki przeponowe dwupłaszczowe
461Wymienniki przeponowe płaszczowo-rurkowe
462Wymienniki przeponowe komorowo-grzejnikowe
463Wymienniki przeponowe płaszczowo-wężownicowe
464Wymienniki przeponowe dwupłaszczowo-wężownicowe
465Wymienniki przeponowe rurowe
466Wymienniki przeponowe kanałowe
469Pozostałe urządzenia do wymiany ciepła
47MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH
470Mieszalniki cieczy bezciśnieniowe z urządzeniami mieszającymi lub przesuwającymi
471Mieszalniki cieczy na ciśnienie do 16 atm. z mechanizmami mieszającymi
472Mieszalniki cieczy na ciśnienie powyżej 16 atm. z mechanizmami i urządzeniami mieszającymi
473Skrubery
474Kolumny
475Aparaty bębnowe
476Aparaty walcowe skrobakowe
477Suszarki komorowe
479Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych
48POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
480Elektrolizery
481Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym
482Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym
483Urządzenia do elektroerozyjnej obróbki metali
484Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu
485Urządzenia i aparaty chłodnicze nieprzenośne
486Urządzenia i aparaty chłodnicze przenośne
49POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE, OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
490Maszyny i urządzenia do przygotowania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne
491Zespoły komputerowe
492Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami
493Roboty
5MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE
50MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
500Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu azotowego i syntezy chemicznej
501Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych
502Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu włókien sztucznych
503Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu tworzyw sztucznych
504Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gumowego
505Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu nieorganicznego, siarkowego i nawozów fosforowych
506Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gazów technicznych
507Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rafineryjnego
51MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
510Maszyny i urządzenia wiertnicze
511Maszyny górnicze
512Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych
513Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla
514Maszyny i urządzenia hutnicze
515Maszyny i urządzenia koksownicze i gazownicze
516Maszyny i urządzenia odlewnicze
517Maszyny i urządzenia torfiarskie
518Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych itp.
52MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH
520Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego
521Maszyny i urządzenia dla przemysłu mineralnego
522Maszyny i urządzenia dla przemysłu wapienniczego i gipsowego
523Maszyny i urządzenia dla przemysłu cementowego
524Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu izolacyjnego i korkowego
525Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej materiałów ognioodpornych i silikatowych
526Maszyny dla przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej
527Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła
528Maszyny i urządzenia dla przemysłu materiałów ściernych
529Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych
53MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH
531Maszyny specjalne do produkcji wyrobów drobnej galanterii metalowej
532Maszyny do produkcji wyrobów metalowych
533Maszyny i urządzenia do produkcji kabli i przedmiotów elektrycznych
534Maszyny i urządzenia do produkcji akumulatorów i baterii
535Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektronowych
536Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych
537Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów
538Maszyny do nawijania cewek oraz izolacji silników, transformatorów i kondensatorów
54MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO
540Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna
541Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek
542Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu płyt pilśniowych i płyt wiórowych
543Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu zapałek
544Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu beczek, skrzyń i różnych wyrobów z drewna
545Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy
546Maszyny i urządzenia do wyrobu papieru i tektury
547Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych
548Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne
549Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów z drewna lub materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami
55MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ
550Maszyny do wstępnej obróbki włókien łykowych
551Maszyny przędzalnicze
552Maszyny do produkcji nici, sznurków i lin
553Maszyny tkackie
554Maszyny dziewiarskie i pończosznicze
555Maszyny wykończalnicze i farbiarskie
556Maszyny do produkcji filcu i artykułów z filcu
557Maszyny szwalnicze, odzieżowe i do wyrobu guzików
558Maszyny do produkcji skóry i wyrobów ze skóry
559Pozostałe maszyny i urządzenia dla przemysłów włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
56MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO
560Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu cukrowniczego
561Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu piwowarskiego i do produkcji napoi
562Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji drożdży
563Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wyrobów spirytusowych
564Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji octu
565Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu ziemniaczanego
566Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu owocowo-warzywnego
567Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu młynarskiego
568Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu piekarniczego
57MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
570Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu cukierniczego
571Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu koncentratów spożywczych
572Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłów tytoniowego i zielarskiego
573Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu mięsnego
574Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rybnego
575Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu tłuszczowego
576Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu mleczarskiego
577Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu jajczarsko-drobiarskiego
578Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu gastronomicznego
579Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego
58MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
580Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych
581Maszyny do robót budowlanych
582Maszyny do robót drogowych
583Koparki i zwałowarki używane w kopalnictwie odkrywkowym
584Maszyny do robót torowych kolejowych
59MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ
590Maszyny i narzędzia uprawowe
591Maszyny i urządzenia do siewu, sadzenia, nawożenia i deszczowania
592Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne
593Maszyny i urządzenia do ochrony roślin
594Maszyny i urządzenia do zbioru ziemiopłodów
595Maszyny i urządzenia omłotowe, suszarnie i urządzenia pomocnicze
596Maszyny i urządzenia do czyszczenia, sortowania i zaprawiania ziemiopłodów
597Maszyny i urządzenia do przetwórstwa paszowego
598Maszyny oraz urządzenia do chowu i hodowli zwierząt
599Pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i dla gospodarki leśnej
6URZĄDZENIA TECHNICZNE
60ZBIORNIKI NAZIEMNE
600Zbiorniki naziemne ceglane
601Zbiorniki naziemne betonowe
602Zbiorniki naziemne drewniane
603Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych
604Zbiorniki naziemne stalowe
605Zbiorniki naziemne z metali nieżelaznych
61URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
610Urządzenia rozdzielcze prądu zmiennego
611Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego
612Aparatura prądu zmiennego
613Stacje transformatorowe stałe i mobilne
614Urządzenia i aparatura rozdzielcza prądu stałego
615Aparatura prądu stałego
62URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA DLA TELEFONII I TELEGRAFII
620Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji
621Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji
622Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne
623Urządzenia teletransmisji przewodowej
624Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne
626Urządzenia dla telefonii
627Urządzenia dla telegrafii
629Pozostałe urządzenia tele- i radiotechniczne
63URZĄDZENIE ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE
630Transformatory
631Zespoły prostownikowe
632Kondensatory statyczne
633Baterie stacjonarnych akumulatorów elektrycznych
634Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych
64DŹWIGI I PRZENOŚNIKI
640Dźwigi osobowe i towarowe
641Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne i nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki itp.
642Żurawie (dźwigi przeładunkowe)
643Przenośniki ogólnego zastosowania
644Przenośniki kopalniane
645Przenośniki powietrzne i wodne
646Suwnice i wsadzarki
647Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice
648Tory, towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe
65URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE
650Przekładnie
652Urządzenia wentylacyjne
653Urządzenia klimatyzacyjne
654Urządzenia do oczyszczania wody
655Urządzenia do oczyszczania gazów
656Urządzenia do odpopielania i odżużlania
657Akumulatory hydrauliczne
658Urządzenia do oczyszczania ścieków
659Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
66URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE
660Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane
661Urządzenia pralni i farbiarni
662Urządzenia i aparaty projekcyjne
663Urządzenia przeciwpożarowe
664Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych
668Urządzenia techniczne teatralne
669Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe
68POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE
681Kontenery
682Nadwozia wymienne
8NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
80NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
800Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.
801Wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny
802Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny
803Wyposażenie techniczne dla prac biurowych
804Wyposażenie i sprzęt cyrkowy
805Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych
806Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.
808Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wykluczone zostały środki trwałe zaliczane do grupy: 1-2 oraz 7, czyli nie tylko samochody osobowe, ale wszystkie środki transportu.

SYMBOLNAZWA
1BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
10BUDYNKI NIEMIESZKALNE
101Budynki przemysłowe
102Budynki transportu i łączności
103Budynki handlowo-usługowe
104Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
105Budynki biurowe
106Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej
107Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
108Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
109Pozostałe budynki niemieszkalne
110BUDYNKI MIESZKALNE
12LOKALE, SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
121Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
122Lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
2OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
20KOMPLEKSOWE BUDOWLE NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH
200Budowle dla górnictwa i kopalnictwa
201Budowle na terenach elektrowni
202Budowle na terenach zakładów chemicznych
203Budowle na terenach zakładów przemysłu ciężkiego, gdzie indziej niesklasyfikowane
21RUROCIĄGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE I ELEKTROENERGETYCZNE
210Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe
211Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze
22INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
220Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe
221Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych
222Drogi lotniskowe
223Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne
224Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych
225Melioracje wodne podstawowe
226Melioracje wodne szczegółowe
29POZOSTAŁE OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
290Budowle sportowe i rekreacyjne
291Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
7ŚRODKI TRANSPORTU
70Tabor kolejowy naziemny
700Tabor kolejowy naziemny
71Tabor kolejowy podziemny
710Tabor kolejowy podziemny
72Tabor tramwajowy
720Tabor tramwajowy
73Pozostały tabor szynowy naziemny
730Pozostały tabor szynowy naziemny
74POJAZDY MECHANICZNE
740Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe
741Samochody osobowe
742Samochody ciężarowe
743Samochody specjalne
744Pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób, włączając kierowcę
745Trolejbusy i samochody o napędzie elektrycznym
746Ciągniki
747Naczepy
748Przyczepy
75Tabor konny
750Tabor konny
76POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY
760Wózki jezdniowe z pomostem stałym o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
761Wózki jezdniowe podnośnikowe z nisko podnoszoną platformą o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
762Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
763Wózki jezdniowe podnośnikowe, mechaniczne, wysokiego podnoszenia (widłowe) o napędzie spalinowym
764Wózki jezdniowe transportowe ze stałą platformą i żurawiem o napędzie elektrycznym (akumulatorowe)
768Pozostałe wózki jezdniowe
77TABOR PŁYWAJĄCY
770Tabor transportu morskiego
771Tabor rybołówstwa morskiego
772Tabor techniczny i ratowniczy morski
773Tabor transportu śródlądowego
774Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy
778Pozostały tabor pływający
78TABOR LOTNICZY
780Samoloty
781Śmigłowce
782Szybowce
783Balony
788Pozostałe środki transportu lotniczego
79Pozostałe środki transportu
790Pozostałe środki transportu
Zaliczki na zakup środków trwałych w kosztach

Zgodnie z art. 22 ust. 1s: “W przypadku dokonania wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, o którym mowa w art. 22k ust. 14, spełniającego warunki określone w art. 22k ust. 15, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych, podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dokonaną wpłatę do wysokości kwoty, o której mowa w art. 22k ust. 14” czyli kwoty 100.000 złotych rocznie.

W takim przypadku zgodnie z art. 22k, ust. 16 kwotę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, pomniejsza się o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia środka trwałego.

 Ważne! Jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana (chociażby z uwagi na odstąpienie od umowy), podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.

Co jeśli rozpocząłem amortyzację środka trwałego przed wejściem w życie nowych przepisów?

Jeżeli podatnik rozpoczął amortyzację środka trwałego (przed wejściem w życie przepisów) to dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne pozostają w kosztach, a uwzględnieniu w ramach jednorazowego odpisu w kwocie 100 tys. zł podlega niezamortyzowana wartość tego środka trwałego. Należy mieć jednak na uwadze, że kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w tym przypadku będzie pomniejszona o o kwotę odpisów już dokonanych.

Czy mogę skorzystać z obu metod amortyzacji?

Niestety, podatnicy nie będą mogli korzystać z obydwóch tych amortyzacji naraz. Ustawodawca zastrzegł tutaj, że jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do obydwu rozwiązań, to dokonuje on odpisu amortyzacyjnego na podstawie jednego z nich, przy czym wybór taki należy do niego.

Zgodnie z art. 22k, ust. 20 ustawy o pdof: “Jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, o którym mowa w ust. 7 i 14, to dokonuje on odpisu amortyzacyjnego na podstawie ust. 7 albo 14″, czyli dokonuje wyboru pomiędzy “starą” a nową amortyzacją.

 limit 50.000 EURnowelizacja 12.08.2017
podmiotmały podatnik lub rozpoczynający działalnośćkażdy
limit50.000 EUR (215.000 PLN w 2017 roku100.000 PLN
fabrycznie nowy środek trwałynietak
Grupy ST objęte amortyzacją3-83-8
wykluczenia (grupy ST) samochody osobowewszystkie ST z grupy 7
Grupy ST objęte amortyzacją3-8 i częściowo 73-8
pomoc de minimistaknie

Podstawa prawna:

  • Art. 22k ust. 14-21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Art. 16k ust. 14-21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa