OD 25 GRUDNIA 2017 ROKU PRZEŚWIETLISZ SWOJEGO KONTRAHENTA

1066

Od dnia 25 grudnia 2017 roku każdy podatnik będzie mógł zweryfikować kontrahenta, poprzez zwrócenie się do urzędu z takim wnioskiem.

Nowe możliwości w tym zakresie wprowadza ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, którą prezydent podpisał 24 listopada 2017 r. Zmianie uległ art. 293 Ordynacji podatkowej, określający zakres tajemnicy skarbowej,  gdzie dodany został § 3. Nowe regulacje wyłączą stosowanie przepisów o tajemnicy skarbowej względem udostępniania kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą niektórych informacji podatkowych.

Art. 293.

§ 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w:

1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wymienione w § 1;

2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;

3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;

5) informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1;

6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w dziale IIa;

7) aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648).

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

1) niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

2) nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

3) zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Weryfikacji podlegać będzie fakt złożenia przez kontrahenta deklaracji oraz innych dokumentów. Osoba zainteresowana będzie mogła także zwrócić się do urzędu z wnioskiem o weryfikację czy dany kontrahent ujął daną fakturę w deklaracji VAT oraz czy deklaracja została złożona w terminie a także sprawdzić czy kontrahent nie zalega z zapłatą podatków.

Informacje organ podatkowy przekazuje na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność.  Koszt zaświadczenia wydanego przez organ podatkowy dotyczący podatnika prowadzącego działalność gospodarczą ma wynieść 17 zł.

Zwróćmy uwagę, że uprawnienie dotyczy uzyskania zaświadczenia dotyczącego podmiotów, z którymi przedsiębiorca już współpracuje. Oznacza to również konieczność dokonywania kontroli i weryfikacji w sposób ciągły, jeżeli współpraca jest przewidziana na dłuższy okres.

Art. 306ia. Organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 § 3. W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia.

Jednocześnie każdorazowa weryfikacja pozwoli podatnikowi na uzyskanie wszelkich informacji umożliwiających współpracę z kontrahentem we właściwym zakresie bez ryzyka kooperacji z nierzetelnym kontrahentem oraz podważenia przez organ podatkowy prawa do odliczenia podatku naliczonego.