OPODATKOWANIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

8219
Spółka komandytowa jest transparentna podatkowo, co oznacza, że zysk opodatkowują jej wspólnicy zgodnie z posiadanym udziałam.
Spółka komandytowa to forma prawna, która od kilku lat cieszy się rosnącą popularnością. Nie jest to co prawda najbardziej popularna forma prowadzenia spółki – znajduje się dopiero na czwartym miejscu w rankingu popularności. Wyprzedzają ją spółka z o.o., spółka cywilna i spółka jawna.
ROK20132014201520162017
spółki akcyjne1049110895113801176911888
spółki z o.o. 317698345135382394420789436911
spółki partnerskie 19222046215022492281
spółki jawne 3404834841358963636836342
spółki komandytowe1265815652203912564728072
spółki komandytowo-akcyjne57095244469942344057
spółki cywilne 284009285448286759288209288132

Od 2015 roku ilość spółek prowadzonych w tej formie dynamicznie wzrasta, pod tym kątem wyprzedzając nawet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie bez przyczyny. Prowadzenie działalności w takiej formie ma wiele korzyści.

W dzisiejszym wpisie przybliżymy temat opodatkowania wspólników spółki komandytowej będących osobami fizycznymi i skupimy się na zalecie #1 czyli jednokrotnym opodatkowaniu dochodów uzyskanych z tytułu udziału w spółce komandytowej (w porównaniu do spółki z o.o)

Transparentność podatkowa

Spółka komandytowa sama w sobie jest transparentna podatkowo. Oznacza to, że podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka jako podmiot, tylko jej wspólnicy. Dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu udziału w spółce komandytowej są opodatkowane łącznie z innymi dochodami z działalności – według skali lub podatku liniowego. Jednym słowem osoba fizyczna prowadząca już inną działalność w formie jednoosobowej lub w formie innej spółki osobowej opodatkuje miesięczny dochód raz – ze wszystkich działalności.

Spółka jako jedyne źródło dochodu

Należy zauważyć, że przystępując do spółki komandytowej osoba fizyczna staje się osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Nie wymaga ona co prawda np. wpisu do CEIDG, ale wymaga już zgłoszenia do ZUS. Tutaj więcej na ten temat: WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ A ZUS. Wspólnicy są także widoczni we wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego oraz informacja o ich uczestnictwie w spółce jest przekazana do urzędu skarbowego. Jeśli udział w spółce komandytowej jest jedynym źródłem dochodu osoby fizycznej to dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Należy jednak pamiętać, że podatek wyboru opodatkowania podatkiem liniowym musi dokonać wspólnik. Domniemaną formą opodatkowania bowiem jest skala podatkowa (zasady ogólne) i jeśli wspólnik ma zamiar skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym musi dopełnić formalności w postaci złożenia do urzędu skarbowego (właściwego dla miejsca zamieszkania wspólnika a nie siedziby spółki) oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.  Pierwszym przychodem wspólnika będzie de facto przychód uzyskany przez spółkę. Wiemy jednak, że wspólnikom trudno czasem określić dokładnie taką datę, dlatego też sugerujemy zgłoszenie wyboru opodatkowania liniowego niezwłocznie po rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka komandytowa a umowa o pracę

Jeśli do spółki komandytowej przystępuje osoba będąca zatrudniona na umowę o pracę stosujemy podobne zasady jak w sytuacji opisanej powyżej. Osoba taka przystępując do spółki komandytowej będzie traktowana jako osoba prowadząca działalność (oczywiście bez wpisu do CEIDG). Pojawią się u niej dwa źródła dochodów: ze stosunku pracy (opodatkowane według zasad ogólnych) oraz z działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej. Osoba taka może wybrać formę liniową opodatkowania dochodu z tytułu udziału w spółce komandytowej. Nie ma znaczenia w tym przypadku fakt, iż jest zatrudniona na umowę o pracę. Jest to inne źródło dochodu i pozostaje bez wpływu na opodatkowanie dochodów uzyskanych ze spółki komandytowej. Trzeba jednak pamiętać, że brak wyboru opodatkowania w formie podatku liniowego spowoduje przypisanie do dochodów z tytułu udziału w spółce komandytowej opodatkowania na zasadach ogólnych.

Spółka komandytowa i inna działalność

W przypadku przystąpienia do spółki komandytowej osoby prowadzącej już jednoosobową działalność gospodarczą lub/i będącej już wspólnikiem innej spółki osobowej obecna forma opodatkowania (skala lub podatek liniowy) zostaje automatycznie przypisana do opodatkowania dochodów z tytułu udziału w spółce komandytowej. Przystępując do spółki komandytowej w trakcie roku, wspólnik będący osobą fizyczną musi rozliczać dochody według dotychczas stosowanych zasad aż do końca danego roku. Będąc przedsiębiorcą, którego dochody są opodatkowane według skali podatkowej nie można wybrać opodatkowania dochodów z tytułu udziału w spółce komandytowej według podatku liniowego. Forma opodatkowania dochodu z jednoosobowej działalności oraz spółek osobowych (w tym komandytowej) musi być jednolita. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmienić ogólną stosowaną formę opodatkowania, w przypadku gdy obecna forma nie jest korzystna przy danej wysokości dochodu. Zmiany formy opodatkowania nie można jednak dokonać w trakcie roku podatkowego a jedynie do 20 stycznia kolejnego roku.

Wspólniku pamiętaj o tych datach 

Osoba fizyczna przystępująca do spółki komandytowej musi pamiętać więc o kilku ważnych datach. Data powstania spółki komandytowej to data wpisu do Krajowego rejestru Sądowego.

W chwili powstania spółki komandytowej powstaje obowiązek zgłoszenia płatnika (wspólnika) do ubezpieczeń. Wspólnik nieprowadzący działalności gospodarczej lub innej spółki osobowej ma 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS na dokonanie zgłoszenia do ZUS na drukach ZUA lub ZZA.

Jeśli spółka jest jedyną formą prowadzenia działalności wspólnik może wybrać opodatkowanie liniowe dla dochodów uzyskanych z tytułu udziału w spółce składając stosowne oświadczenie, Należy je złożyć nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (w tym przypadku przez spółkę).

Jeśli do spółki przystępuje osoba prowadząca działalność gospodarczą lub/i będąca już wspólnikiem innej spółki osobowej musi stosować wybraną wcześniej formę opodatkowania – zasady ogólne lub podatek liniowy do końca roku. Po tym czasie może zmienić ogólną formę rozliczania dochodów ze wszystkich działalności (w tym ze spółki komandytowej) do 20 stycznia kolejnego roku składając stosowne oświadczenie do urzędu skarbowego.

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa, która specjalizuje się w obsłudze spółek komandytowych oraz spółek z o.o.