PREZENTY DLA PRACOWNIKÓW A DODATKOWE OBCIĄŻENIA

2264

Koniec roku to czas, w którym pracodawcy przekazują pracownikom paczki, bony lub karty przedpłacone. Jaka forma prezentu jest najkorzystniejsza i pociąga za sobą najmniejsze obciążenia?

Rodzaje świadczeń

W praktyce prezenty dla pracowników mają formę świadczeń rzeczowych (np. paczki), bonów, kart przedpłaconych lub gotówki.

W ostatnim czasie największą popularnością cieszą się karty przedpłacone umożliwiające dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków pieniężnych dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym.

Źródło finansowania a PIT i ZUS

Jeżeli pracodawca dokona finansowania ze środków obrotowych wartość każdego ze świadczeń stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu oraz oskładkowaniu.

Jeżeli natomiast pracodawca świadczenia te sfinansuje z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to ich wartość nie będzie podlegać oskładkowaniu. W przypadku spełnienia przesłanek przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, korzystać będzie także ze zwolnienia od podatku.

W myśl powołanego przepisu, wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Wartość tych świadczeń korzysta ze zwolnienia od podatku, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Opodatkowanie prezentów

Źródło finansowaniaPaczka świątecznaKarta przedpłacona Bon towarowyGotówka
Środki obrotowetaktaktaktak
ZFŚSnie*nie*taknie*

*Ze zwolnienia korzysta wartość świadczenia do wysokości 1000 zł w skali całego roku. Limit ten jest jeden i dotyczy łącznie wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z ZFŚS i funduszy związków zawodowych.

Oskładkowanie prezentów

Źródło finansowaniaPaczka świątecznaKarta przedpłacona Bon towarowyGotówka
Środki obrotowetaktaktaktak
ZFŚSnienienienie

Ważne! Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zakresem tego zwolnienia objęte są zarówno świadczenia rzeczowe jak i pieniężne jeżeli świadczenia te sfinansowane zostały w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych.

Należy zwrócić uwagę, że zwolnienie od podatku zawarte w powołanym przepisie nie dotyczy jednak bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary czy usługi. Jeżeli pracownik otrzyma od pracodawcy prezent w takiej postaci, to będzie musiał ponieść ciężar podatku ustalonego od wartości tego prezentu. Natomiast, gdy otrzyma kartę przedpłaconą, to wartość tego świadczenia będzie wolna od podatku, przy zachowaniu przesłanek wynikających z powołanego art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Oznacza to, że świadczenie w postaci karty przedpłaconej będzie wolne od podatku pod warunkiem, że:

  • zostanie w całości sfinansowane z ZFŚS (lub funduszy związków zawodowych) oraz
  • jego wartość (łącznie z innymi świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi) w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 1000 zł; w razie przekroczenia tej kwoty nadwyżkę należy opodatkować.

Zarówno bony towarowe jak i karty przedpłacone sfinansowane z ZFŚS nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż oskładkowaniu nie podlegają świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczeń tych nie uwzględnia się również w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że otrzymane świadczenia powinny być bezpośrednio związane z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Jeżeli takiego charakteru nie mają, to ich wartość nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, nawet jeżeli w całości zostały sfinansowane z ZFŚS i nie przekroczyły w roku podatkowym u danego pracownika kwoty 1000 zł. Kryterium socjalnym należy także się kierować przy ocenie zasadności wyłączenia tych świadczeń z oskładkowania.