KIEDY REJESTRACJA DO VAT MOŻE BYĆ KORZYSTNA

1406
Warto rozważyć rejestrację do VAT. W określonych sytuacjach może przynieść spore korzyści.

Podatnicy rozpoczynający działalność często mają wątpliwości czy powinni dokonać rejestracji do VAT czy też lepszym wyjściem jest korzystnie ze zwolnienia. Panuje przekonanie, że skoro VAT to kolejny podatek (są już obciążeni podatkiem dochodowym) to należy go unikać. W artykule tym zastanowimy się w jakich sytuacjach, wbrew ogólnemu przekonaniu, może przynieść wymierne korzyści.

Zwolnienie podmiotowe

Rejestracja do VAT dla większości osób rozpoczynających działalność nie będzie konieczna.  Młodzi przedsiębiorcy będą korzystali ze zwolnienia podmiotowego czyli wynikającego z braku przekroczenia limitu przychodów. Zgodnie z Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 złotych.

Pamiętaj! Jeśli rozpocząłeś działalność gospodarczą w tracie roku to limit ten jest liczony proporcjonalnie.

Jaką stawką byłaby opodatkowana moja sprzedaż?

Rozważając wszystkie plusy i minusy rejestracji do VAT musisz ustalić jaką stawką VAT byłaby objęta prowadzona przez Ciebie sprzedaż towarów i usług. Będziesz mógł to zrobić sprawdzając rodzaj PKWiU swojej działalności czyli Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Do końca 2018 roku obowiązuje PKWiU z 2008 roku.

Jaką kwotę VAT będę mógł odliczyć – czyli analiza kosztów stałych

To kolejna kwestia, którą musisz przeanalizować to wielkość kosztów stałych, czyli powtarzalnych i możliwych do określenia w ciągu miesiąca. Do najbardziej znaczących kosztów stałych zazwyczaj dokumentowanych fakturami należą: koszty najmu lokalu, media, abonament telefoniczny, opłata za internet.

Jest to istotne dlatego, że kwota VAT z faktur kosztowych pomniejszy podatek należny wynikający z prowadzonej przez Ciebie sprzedaży. Być może koszty będziesz miał niewielkie.

Kiedy rejestracja może okazać się niekorzystna

Rejestracja do VAT może nie być dobrym rozwiązaniem jeśli będziesz świadczył usługi niematerialne np. doradcze, marketingowe. Twoim zapleczem jest wtedy wiedza i pomysłowość i nie będziesz ponosił zbyt dużych wydatków na zakup materiałów i innych usług.

Jeśli świadczysz usługi dla osób fizycznych nieprowadzących działalności zgłoszenie może okazać się niekorzystne.  Jako czynny podatnik VAT będziesz musiał doliczyć do ceny usługi kwotę podatku w stawce odpowiedniej dla rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności a tym samym zwiększyć cenę świadczonej usługi.

Plus #1 rejestracji – sprzedaż na rzecz osób prowadzących działalność

Rejestracja do VAT może czasem jednak przynieść wymierne korzyści finansowe. Zastanówmy się w jakich przypadkach podatnik może zyskać na rejestracji do VAT.

Pierwszy przypadek ma miejsce, gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą. W takich przypadkach opłacalność rejestracji do VAT wynika z faktu, że nabywcy-firmy będą częściej zainteresowane współpracą z czynnymi podatnikami VAT, ponieważ dokonywane przez nich zakupy są zazwyczaj związane z prowadzoną przez nich działalnością opodatkowaną i nabywając towary lub usługi mogą odliczyć podatek VAT wykazany na fakturze. W przypadku nabycia towaru od podatnika podmiotowo zwolnionego z VAT, ponosząc wydatek w tej samej wysokości, nie będą mogły skorzystać z takiej możliwości. Zwróćmy uwagę, że w obrocie gospodarczym podatnik zwolniony musi posługiwać się cenami rynkowymi brutto. Oznacza to, że w oby przypadkach nabywca zapłaci tę samą kwotę. A jak będą wyglądać jego odliczenia? Popatrzmy na tabelę. Dla uproszczenia wyliczeń, przyjęliśmy 19% stawkę PIT.

Zakup od podatnika czynnego Zakup od podatnika zwolnionego
Łączne odliczenia: 939,00Łączne odliczenia: 701,00
Zakup w cenie: 3690,00 bruttoZakup w cenie: 3690,00 brutto
Odliczony VAT: 369,00Odliczony VAT: 0,00
Podatek dochodowy: 570,00Podatek dochodowy: 701,00

Plus #2 rejestracji – planowane nakłady inwestycyjne

Druga sytuacja, w której warto rozważyć rejestrację do VAT to planowane nakłady inwestycyjne. Oczywiście należy to brać pod uwagę jedynie sytuacje kiedy nakłady mają związek ze sprzedażą opodatkowaną. Pomimo konieczności amortyzacji w czasie (choć można rozpatrywać jednorazową amortyzację w ramach pomocy de minimis lub zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od 12 sierpnia 2017 roku NOWA ULGA DLA FIRM), zwrot VAT można odliczyć jednorazowo.

Plus #3 rejestracji – świadczenie usług objętych obniżoną stawką

Na rejestracji do VAT mogą skorzystać również przedsiębiorcy świadczący usługi opodatkowane stawką obniżoną 8%, w szczególności świadczące usługi remontowo-budowlane. Stawka ta będzie miała zastosowanie w przypadku wykonywania tych usług w nieruchomościach zaliczanych do społecznego programu mieszkaniowego. Do tych nieruchomości zalicza się:

  • obiekty budownictwa mieszkaniowego (lub ich części) z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12,
  • budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarką, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Ważne! Do nieruchomości objętych społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Materiały budowlane czy też do remontów nabywane w celach świadczenia usługi remontowo-budowlanej są opodatkowane stawką 23%. Przy dużej ilości zakupów może zatem okazać się, że VAT od dokonanych nabyć będzie przewyższać kwotę podatku od sprzedaży (wyliczonej według stawki 8%) i w takim wypadku bycie podatnikiem VAT czynnym stanie się korzystne.

Plus #4 rejestracji – sprzedaż na rzecz podmiotów zagranicznych

Do grupy przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać na rejestracji do VAT zdecydowanie możemy również zaliczyć tych, którzy świadczą usługi na rzecz kontrahentów zagranicznych. Dlaczego? Zgodnie z Art. 86, ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim  towary i usługi są wykorzystywane do działalności opodatkowanej. Natomiast zgodnie z Art. 28b, ust. 1 tejże ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Co to oznacza? Nic innego, jak przeniesienie opodatkowania usługi na jej nabywcę, czyli zastosowanie tzw. odwrotnego obciążenia (reverse charge). Korzyść w tym przypadku wynika z tego, że pomimo “przełożenia” podatku na nabywcę, zgodnie z Art. 86, ust. 1, przysługuje nam prawo do odliczania VAT od dokonywanych zakupów, ponieważ, jeśli ta sama usługa byłaby dokonywana na rzecz krajowego nabywcy byłaby opodatkowana na zasadach ogólnych. Przekładając obowiązek rozliczenia VAT na nabywcę, nie pozbawiamy się jednocześnie możliwości dokonywania odliczeń podatku.

Reasumując, rejestracja do VAT w niektórych przypadkach powinna być postrzegana jako legalna optymalizacja podatkowa, Dokonanie rzetelnej analizy sprzedaży, rodzaju nabywców, stawek VAT, którymi będzie objęta sprzedaż może w wielu przypadkach przynieść wymierne korzyści finansowe.