Rejestracja

Zgoda użytkownika

Witamy w Serwisie Strefa Księgowych, zanim będziesz mógł zarejestrować się i w pełni korzystać z możliwości naszego Serwisu zapoznaj się z poniższym Regulaminem i zaakceptuj jego postanowienia jeżeli wyrażasz na nie zgodę.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Strefa Księgowych sp. z o.o.

„Regulamin Strefy Księgowych”

§ 1 Definicje

 1. Regulamin Strefy Księgowych – udostępniany bezpłatnie Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.) oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) przez Usługodawcę, opublikowany na stronie internetowej www.strefaksiegowych.pl, zwany dalej również Regulaminem.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.strefaksiegowych.pl,
 3. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Strefa Księgowych sp. z o.o. a Użytkownikiem, której treść określa Regulamin Strefy Księgowych i/lub Regulaminy poszczególnych usług.
 4. Regulaminy poszczególnych usług – regulaminy precyzujące parametry usług świadczonych przez Usługodawcę będące integralną częścią Regulaminu Strefa Księgowych. Regulaminy poszczególnych usług stanowią załączniki do Regulaminu.
 5. Usługodawca – Strefa Księgowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 6/72, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000692825, NIP: 6783169875, REGON: 368133322.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 7. Cennik Usług – aktualnie obowiązujący cennik usług, stanowiący wykaz usług świadczonych przez Usługodawcę wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat, opublikowany na stronie internetowej www.strefaksiegowych.pl. Cennik Usług jest integralną częścią Regulaminu Strefy Księgowych.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta oraz zaakceptowaniu postanowień Regulaminu Strefy Księgowych.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Strefa Księgowych za pośrednictwem strony www.strefaksiegowych.pl świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na:

a. udostępnianiu treści informacyjnych zawartych na Stronie,

b. korzystaniu z forum na Stronie,

c. dodawaniu ogłoszeń na Stronie,

d. korzystaniu ze Sklepu Internetowego,

e. wysyłania newslettera

 1. Korzystanie ze Strony i zakładanie Konta Użytkownika jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne. Dodawania ogłoszeń wyróżnionych podlega opłacie według Cennika Usług.
 3. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika.

§ 3

Warunki świadczenia usług

 1. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę określają łącznie Regulamin oraz Regulaminy poszczególnych usług.
 2. Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę wymagane jest dysponowanie urządzeniem z dostępem do sieci Internet, a także przeglądarki internetowej Firefox lub  Internet Explorer lub Chrome lub Opera lub Safari.
 3. Użytkownik nie może korzystać z usług:
 1. w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi,
 2. w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 3. w sposób naruszający prawa osób trzecich,
 4. w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 1. Użytkownik nie może ingerować w działanie Strony, zmieniać jej kodu, zamieszczać na niej szkodliwego oprogramowania (w szczególności wirusów, robaków, trojanów itp.) mogącego szkodzić Usługodawcy albo innym Użytkownikom.
 2. Usługodawca ma prawo pozostawić w na urządzeniu końcowym Użytkownika tzw. pliki cookies lub inne pliki posiadające podobną funkcję użytkową, na co Użytkownik wyraża zgodę. Pliki cookies lub inne pliki wykorzystywane są w celu dostosowywania treści strony do potrzeb Użytkowników, dla celów statystycznych i w celu dostarczania Użytkownikom treści reklamowych w dziedzinach, które ich interesują.
 3. Użytkownik może usunąć ze swojego urządzenia końcowego pliki cookies lub inne pliki samodzielnie przy pomocy narzędzi udostępnianych przez przeglądarki internetowe,  których działanie opisano w zakładce przeglądarki „pomoc” lub podobnej.

§ 4

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Do zawarcia umowy w zakresie dodawania ogłoszenia płatnego oraz zakupu w Sklepie Internetowym niezbędne jest uiszczenie opłaty zgodnej z Cennikiem Usług lub zapłata ceny za towar i podanie następujących danych:
  1. rodzaj zamawianej usługi oraz czas, na jaki zamawiana jest usługa, jeżeli taką możliwość przewiduje Regulamin poszczególnych usług.
  2. dane dotyczące Użytkownika:

1) nazwisko i imiona Użytkownika;

2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) adres zameldowania na pobyt stały;

4) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika (jeżeli posiada);

6) adresy elektroniczne Użytkownika.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie Rejestracji lub zakupów w Sklepie Internetowym prawdziwych i aktualnych danych. W przypadku ich zmiany Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę.
 2. Korzystanie z forum (dodawanie postów, zakładanie tematów,, komentowanie itp.) wymaga Rejestracji i podania danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Korzystanie z pozostałych usług możliwe jest w sposób anonimowy, wówczas podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną.

§ 5

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Strefa Księgowych sp. z o.o.
 2. Może Pani/Pan skontaktować z nami pod wyżej podanym adresem a także za pośrednictwem e-mail: kontakt@strefaksięgowych.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a), b), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 tj.:
 1. Udzielonej zgody,
 2. Konieczności wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. Niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 1. Dane są przetwarzane w następujących celach:
 1. Zawarcia i realizacji umowy ze sklepem internetowym STREFA KSIĘGOWYCH,
 2. Realizacji usługi bezpłatnego newslettera,
 3. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
 4. Wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na STREFĘ KSIĘGOWYCH,
 5. Prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 6. Archiwizacji,
 7. Dochodzenia roszczeń,
 8. Udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z STREFA KSIĘGOWYCH.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i ujawnione dostawcom reklam a także podmiotom współpracującym z STREFĄ KSIĘGOWYCH w celach statystycznych i wykonania analiz na potrzeby polepszania świadczonych usług. Stanowi to realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora. Wówczas podmioty te staną się odrębnymi administratorami danych osobowych. STREFA KSIĘGOWYCH w takim przypadku opublikuje listę tych podmiotów.
 2. STREFA KSIĘGOWYCH powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które wspierają STREFĘ KSIĘGOWYCH w świadczeniu usług, w tym w prowadzeniu sklepu internetowego. Powierzenie następuje na podstawie zgodnej z prawem pisemnej umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, w tym do USA w przypadku korzystania przez stronę strefaksiegowych.pl z takich narzędzi jak Google Analytics.
 4. Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych i celu w jakim są przetwarzane:
 1. w celu wykonania umowy – 7 lat od jej zawarcia,
 2. w celu realizacji usługi bezpłatnego newslettera – do czasu wycofania zgody,
 3. w innych celach – przez okres wymagany do ochrony bezpieczeństwa i prawnie uzasadnionych interesów administratora, a także uzasadniony wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 1. Ma Pani/Pan prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 2. żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. przenoszenia danych.

W tym celu należy skontaktować się z administratorem za pomocą wskazanych powyżej środków.

 1. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku wykonaniem ww. praw. Administrator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wybrać formę komunikacji w tym formę elektroniczną.
 2. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 3. Komunikacja i działania podejmowane na niniejszego regulaminu są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 1. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie uniemożliwia zawarcie umowy i skorzystania z innych usług takich jak newsletter.
 4. Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna ale jej brak nie zmniejszy ilości reklam otrzymywanych przez Pani/Pana a jedynie zmniejszy ich trafność w stosunku do zainteresowań i oczekiwań.
 5. Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą cookies i podobnych technologii nie są wykorzystywane przez STREFĘ KSIĘGOWYCH do profilowania ale mogą być używane do profilowania przez innych administratorów współpracujących ze STREFĘ KSIĘGOWYCH.

§ 6

Sklep Internetowy

 1. Informacje podane na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. lecz zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.
 2. Zakup w Sklepie odbywa się poprzez wybór przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
 3. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.
 5. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Potwierdzenie następuje poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji.
 6. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług.
 7. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie). Płatności należy dokonać na numer rachunku bankowego wysłany na podany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia adres e-mail.
 2. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 3. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 4. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 7 dni roboczych:

a) od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;

b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.

Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 2. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 3. Sprzedawca nie przewiduje możliwości odbioru osobistego Towaru przez Użytkownika.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 17, Użytkownik, który jest konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Użytkownik może zrealizować w ciągu 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru Usługodawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Użytkownik. Usługodawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Usługodawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku, gdy Użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 2. Usługodawca zwraca Użytkownikowi należność za odesłany przez Użytkownika Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania zwracanych Towarów.
 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na Stronie.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Użytkownik będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
 5. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania usługi przez Usługodawcę, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja w formie pisemnej powinna zostać wysłana listem poleconym na adres Usługodawcy i wskazywać dane niezbędne do jej rozpatrzenia a w szczególności:
  1. Dane identyfikujące Użytkownika,
  2. Nazwę usługi, której dotyczy reklamacja,
  3. Opis nieprawidłowości,
 3. Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania wskazując czy reklamacja została uznana oraz w jaki sposób i w jakim terminie zamierza usunąć nieprawidłowości.

§ 8

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w świadczeniu usług.
 2. Strona może okresowo nie działać lub działać nieprawidłowo z powodów technicznych lub z powodu prac modernizacyjnych.
 3. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, chyba że Użytkownik jest Konsumentem. 
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu wyrządzenia szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczona jest do wysokości równej otrzymanemu wynagrodzeniu lub ceny od Użytkownika. Jeżeli Umowa zawierana jest z Konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność z powyższego tytułu w wysokości rzeczywistej szkody.
 5. Treści zamieszczane na Stronie w tym na forum są wyłącznie stanowiskiem Użytkowników strony i nie stanowią porady prawnej czy wiążącej interpretacji prawa, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość, aktualność czy przydatność do użytku, a także za konsekwencje zastosowania się do stanowiska wyrażonego na Stronie.
 6. Korzystanie z Usług przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem albo przepisami prawa lub dobrymi obyczajami jest podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia a także, do usunięcia treści zamieszczonych na stronie w tym na forum oraz zablokowania albo usunięcia konta Użytkownika na forum.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu oraz Regulaminów poszczególnych usług, o czym poinformuje Użytkownika wysyłając mu nową treść regulaminu na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji. Jeżeli Umowa zawierana jest z Konsumentem a zmiany dotyczą istotnych cech świadczeń wykonywanych w ramach Umowy, zmiany uważa się za dokonane oraz wiążące Użytkownika, jeżeli dokona on ich akceptacji. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od doręczenia mu nowej treści Regulaminu.
 2. Zmiany w Regulaminie i Regulaminach poszczególnych usług wchodzą w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Regulamin zostanie opublikowany na stronie www.strefaksiegowych.pl,  zastrzeżeniem postanowień pkt. 1.
 3. Aktualnie obowiązujący Regulamin i Regulaminy poszczególnych usług są umieszczone na stronie www.strefaksiegowych.pl.
 4. W przypadku gdy postanowienia Regulaminu lub Regulaminów poszczególnych usług są nieważne lub nieskuteczne w ich miejsce wchodzą odpowiednie przepisy prawa najpełniej oddające intencje stron.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z wykonywania umowy będzie Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, chyba że Użytkownik jest Konsumentem – w tym przypadku sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.
 6. Regulamin obowiązuje od 30 listopada 2018 roku.

 

 

 

 

 

Zgoda

Akceptując Regulamin oświadczasz, że przeczytałeś i akceptujesz postanowienia zawarte w „Regulaminie Strefy Księgowych”