SKŁADKI ZUS ZALEŻNE OD PRZYCHODU – NOWA ULGA OD 2019 ROKU

1725
nowa ulga dla przedsiębiorców

Dla każdego przedsiębiorcy 10-ty dzień miesiąca to bardzo często koszmar. W tym terminie muszą bowiem uregulować zobowiązanie wobec ZUS. I nie jest to kwota mała, bo w 2018 roku wynosi 1228 złotych. O ile przychody (i dochody) pozwalają na bezstresowe regulowanie płatności nie ma się czym przejmować. A co jeśli przychody przedsiębiorcy są niskie i opłata miesięcznych składek w takiej zryczałtowanej wysokości poważnie nadszarpuje budżet? Od 2019 roku przedsiębiorcy, którzy nie mogą pochwalić się zbyt wysokimi przychodami  zyskają jednak nową ulgę, która (miejmy nadzieję) przyczyni się do polepszenia ich sytuacji finansowej.

Niski przychód = niższe składki

Od 2019 roku przedsiębiorca, którego przychody w 2018 roku nie przekroczyły 63.000 złotych (30-krotność minimalnego wynagrodzenia) zapłaci niższe składki na ubezpieczenia społeczne i FP. Należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Wyliczając wysokość zobowiązania bierzemy pod uwagę przychód (nie dochód). Ulga będzie dotyczyła jedynie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) oraz składek na Fundusz Pracy. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca opłaci w standardowej wysokości. Obecnie składka wynosi 319,94 złotych. W roku 2019 roku będzie ona wynosić około 345 złotych.

Ulga nie dla każdego i nie bezterminowa

Jak zwykle w takich sytuacjach nie każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z nowej ulgi.

Kryterium #1 Tak jak wspominaliśmy wcześniej to przychód. Aby skorzystać z ulgi przedsiębiorca nie może osiągnąć przychodu za poprzedni rok przewyższającego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wysokość przychodu za 2018 rok to kwota 63.000 złotych (2100*30).

Kryterium #2 – forma prawna. Ulga będzie przysługiwała tylko osobom prowadzącym działalność gospodarczą i osobom współpracującym przy prowadzeniu takiej działalności.

Zgodnie z Art. 8, ust. 6, pkt 2-5 nowych przepisów nie stosuje się do osób, które prowadzą działalność gospodarczą jako:

2) twórca i artysta;
3) osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu:
a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
4) wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
5) osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Kryterium #3 – ilość dni prowadzenia działalności w roku poprzednim. Osoba, która będzie chciała skorzystać z ulgi musi prowadzić działalność w roku poprzednim przez co najmniej 60 dni. Jeśli więc rozpoczniesz działalność z końcem roku z ulgi będziesz mógł skorzystać dopiero od 2020 roku.

Kryterium #4 – działalność na rzecz byłego pracodawcy. Ulga nie obejmuje osób, które wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kryterium #5 – czas trwania ulgi. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami z ulgi można skorzystać jedynie przez okres 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Zgodnie z przepisami wyłączone z ulgi są osoby, które “ustalały najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej
działalności gospodarczej. Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała najniższą podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.”

Jaką kwotę zyska przedsiębiorca?

Niestety nie jest to taka prosta odpowiedź. Kwota ulgi nie jest określona w konkretnej jednej kwocie np. 200,00 złotych. Przedsiębiorca będzie musiał wyliczyć przeciętny miesięczny przychód według wzoru:

(Roczny przychód z roku poprzedniego / Liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

Mnożąc tę kwotę wyliczonego w ten sposób przychodu przez współczynnik określony w ustawie otrzymamy kwotę podstawy wymiaru składek, od której przedsiębiorca będzie wyliczał poszczególne składki uwzględniające ulgę.

Wspomniany wyżej ustawowy współczynnik ustalany będzie zgodnie z następującym wzorem:

(Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku) x 0,24

Powyższego współczynnika przedsiębiorca nie będzie jednak musiał obliczać samodzielnie, gdyż jego wartość będzie corocznie publikowana przez Prezesa ZUS.

Przykład:

Pan Tomek prowadził działalność od 11 stycznia 2018 roku. Jego przychód za ten rok wyniósł 35.000 złotych. Analizując powyższa dane możemy stwierdzić, że Pan Tomek będzie mógł skorzystać z ulgi, gdyż prowadził działalność dłużej niż 60 dni i jego przychód nie przekroczył kwoty 63.000 złotych.

Etap 1 – wyliczenie przeciętnego miesięcznego przychodu

35.000/ (365-10)] * 30 = 2957,75 zł

Etap 2 – wyliczenie współczynnika

Dla obliczenia współczynnika na rok 2019 potrzebujemy prognozowanego wynagrodzenia na rok 2019 (wynosi ono 4765 zł) oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w styczniu 2019 roku (które wyniesie 2220 zł). Zatem ustawowy współczynnik wyniesie:

(4765 / 2220) * 0,24 = 0,5151

Podstawa wymiaru składek wyniesie więc:

2957,75 * 0,5151 = 1523,54 zł

Etap 3 – wyliczenie poszczególnych składek ZUS

Od tak obliczonej podstawy wymiaru należy wyliczyć składki zgodnie z obowiązującymi przedsiębiorców stawkami procentowymi:

 wartość procentowa podstawa wymiaru kwota
składka emerytalna 19,52%1523.54297.40
składka rentowa 8%1523.54121.88
składka chorobowa 2,45%1523.5437.33
składka wypadkowa 1,67%1523.5425.44
składka na FP2,45%1523.5437.33
SUMA519.38

Do powyższych kwot na ubezpieczenie społeczne musimy dodać kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, która obecnie wynosi 319,94 (w 2019 roku jej kwota wzrośnie do około 345 złotych). Łączna kwota zobowiązania wobec ZUS, przyjmując dane za 2018 rok wyniesie: 839,31 złotych.

Porównajmy te dane ze składką zryczałtowaną obowiązującą w tym roku.

 wartość procentowa podstawa wymiaru kwota
składka emerytalna 19,52%2665.80520.36
składka rentowa 8%2665.80213.26
składka chorobowa 2,45%2665.8065.31
składka wypadkowa 1,67%2665.8044.52
składka na FP2,45%2665.8065.31
SUMA908.76

Do powyższych kwot dodajemy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 319,94 złotych o oto mamy zryczałtowaną kwotę w wysokości 1228,70 złotych.

Realnie przedsiębiorca Tomek zaoszczędzi 389,39 złotych miesięcznie, czyli 4672,68 złotych w ciągu roku. Pamiętajmy też, że im mniejszy przychód, tym mniejsze składki, także kwoty zobowiązania będą się zmniejszać wraz ze zmniejszeniem przychodu.

Nowa ulga to ułatwienie dla tych, którzy prowadzą firmę na mniejszą skalę lub są na początku drogi z własnym biznesem. Przypomnijmy, że od dnia 30 kwietnia obowiązuje już inna ulga dla nowych przedsiębiorców tzw. ulga na start, która zwalnia przedsiębiorców z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 (a czasem nawet 7 miesięcy).

Chcesz być w kontakcie ze Strefą Księgowych? Zapisz się do [naszego newslettera] i odbierz prezent!