PLUSY I MINUSY ZMIAN W PODATKACH 2018

1019

Koniec roku to dobre (i konieczne) podsumowanie zmian, jakie rząd planuje wprowadzić w 2018 roku. A tych jak zwykle nie jest mało. Zawsze u progu nowej rzeczywistości podatkowej przypomina mi się cytat Jana Baptiste Colbert’a” “Sztuka opodatkowania przypomina sztukę pierzenia gęsi – pierza ma być dużo, ale gęsi nie powinny gęgać zbyt głośno”. Nie sposób się nie zgodzić. Zmiany będą dotyczyć każdego, osób fizycznych nieprowadzących działalności, mikroprzedsiębiorców, a także spółek kapitałowych. A co w zamian? Oczywiście coś, tylko czy to coś wystarczy, żeby odczuć pozytywną zmianę pomimo wzrostu obciążeń? Zobaczymy niebawem i przekonamy się w praktyce za kilka miesięcy. Oto najważniejsze zmiany.

Zmiany na minus

 • Zwiększenie stawki ryczałtu ewidencjonowanego z tytułu najmu do 12,5% po przekroczeniu przychodów 100.000 złotych,
 • Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów wydatków na usługi niematerialne ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych, tylko do wysokości 3 mln złotych. Powyżej tej kwoty koszty będą limitowane do wysokości 5% EBITDA*
  • UWAGA! W wyniku uwag, zgłoszonych przez NBP, wyłączono z katalogu usług niematerialnych zawartych w projektowanej regulacji: usługi księgowe, usługi prawne oraz usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu,
  • umożliwiono podatnikom przenoszenia na przyszłe okresy (do 5 lat podatkowych) kwoty kosztów ww. usług, opłat i licencji przekraczającej obowiązujący limit,
  • wyłączono ograniczenie powyższych kosztów, jeśli ponoszone są w ramach podatkowej grupy kapitałowej.
 • Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek i kredytów, zarówno od podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych –  jeśli płacone przez podatnika odsetki netto (nadwyżka kosztów finansowania nad przychodami z odsetek) przekroczą rocznie 3 mln zł, to do kosztów podatkowych będzie mógł je zaliczyć tylko w wysokości 30 proc. podatkowego wskaźnika EBITDA*.
 • Wprowadzenie minimalnego podatku od budynków handlowo-usługowych oraz biurowych – będzie on pobierany od nadwyżki wartości początkowej budynku powyżej 10 mln złotych i będzie wynosił miesięcznie 0,035% czyli 0,42% rocznie
 • Podatnicy CIT będą rozliczać dochody według dwóch źródeł przychodów: z działalności gospodarczej (operacyjnej) i zysków kapitałowych. W wyniku takiego rozgraniczenia, strat z jednego źródła nie będzie można odliczać od dochodów z drugiego. Wyjątek zrobiono jedynie dla banków i innych instytucji finansowych.
 • Opodatkowanie wkładów do nowych i istniejących spółek kapitałowych – zgodnie z nowelizacją opodatkowaniu będą podlegać również wkłady pieniężne, a nie jak było do tej pory tylko niepieniężne przekazywane w formie aportu. Zmiana ta wzbudza sporo kontrowersji, ponieważ przeszła niezauważona przez Sejm, Senat i dopiero niedawno wprawiła w zdumienie księgowych i doradców.

Zmiany na plus

 • Podniesienie wartości początkowej środków trwałych z 3.500 zł do 10.000 zł uprawniającej do jednorazowej amortyzacji,
 • Wzrost kwoty wolnej od podatku z 6.600 do 8.000 złotych,
 • Podniesienie limitów zwolnienia z podatku wypłat z funduszu świadczeń socjalnych: świadczeń z 380 zł do 1000 zł oraz dopłat do wypoczynku z 760 zł do 2000 zł
 • Likwidacja obowiązku wpłaty zaliczek PIT w kwocie nieprzekraczającej 1000 złotych. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Przypominamy również, że w związku ze zmianą Ordynacji podatkowej od dnia 25 grudnia 2017 roku każdy podatnik będzie mógł zweryfikować kontrahenta. Osoba weryfikująca będzie mogła zwrócić się do urzędu z wnioskiem o weryfikację firmowego numeru konta bankowego, składaniu przez podatnika deklaracji oraz innych dokumentów oraz o zobowiązaniach jakie podatnik ma względem urzędu. Osoba zainteresowana będzie mogła także zwrócić się do urzędu o weryfikację czy dany kontrahent ujął daną fakturę w deklaracji VAT oraz czy deklaracja została złożona w terminie. Weryfikacja będzie dotyczyła podmiotów, z którymi przedsiębiorca już ma nawiązane umowy handlowe i z którymi współpracuje.  Koszt zaświadczenia to 17 złotych.

Największe zmiany dotyczą podatników CIT i to oni z pewnością odczują obciążenia. Ale czy ułatwienia odczuje przeciętny przedsiębiorca? Czekamy na Wasze komentarze pod artykułem i na Forum.

*EBITDA – (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), to zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (ang. amortization) oraz amortyzacji (deprecjacji) rzeczowych aktywów trwałych (ang. depreciation).

O innych zmianach, które wchodzą w życie w 2018 roku przeczytaj:

JPK NADCHODZI – PRZYGOTUJ SIĘ DO ZMIAN

SPLIT PAYMENT – CZY JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ?

Artykuł stworzony przy współpracy z AMP Consulting Kancelaria Podatkowa